Upravljanje ljudskim resursima

FUNKCIONALNI OPIS

Primarna funkcija sustava je da olakša svakodnevni rad radnika, omogući učinkovito planiranje rasta i razvoja tvrtke na području upravljanja ljudskim resursima te poboljša međusobnu komunikaciju radnika, pojedinih organizacijskih jedinica i tvrtke u cijelosti, kroz jednostavno i intuitivno korisničko sučelje.

Sustav, isto tako, omogućava korisnicima ispunjavanje svih zakonskih obaveza iz područja evidencije radnika, evidencije prisutnosti te isplate dohodaka. Korištenjem komunikacijskih opcija koje su na raspolaganju te izvještajima, znatno se povećava učinkovitost tvrtke, a interne procedure postaju učinkovite i transparentne.

Sučelje aplikacije je jednostavno, intuitivno i višejezično. Aplikacija je projektirana tako da podržava fleksibilnost, ali, ujedno, i visoku razinu sigurnosti. Sustav podržava eksport podataka u ERP sustave. S tehnološkog aspekta radi se o web aplikaciji na troslojnoj arhitekturi koja je dostupna putem najraširenijih internet preglednika (IE, Firefox, Chrome, Safari).

Moduli TI4HRARHITEKTURA RJEŠENJA

Web aplikacija bazirana na najboljim raspoloživim tehnologijama:

 • relacijska baza podataka Oracle
 • aplikacijski server Oracle Weblogic
 • razvijena Oracle ADF tehnologijom
 • Busines Process Management ( BPMN 2.0 standard)

Mogućnosti rada i okruženja:

 • rad u cloud-u
 • upotrebu virtualizirane infrastrukture ili potreba fizičkih servera
 • integraciju s Active Directory ili LDAP sustavima

Potrebni mali resursi:

 • dvojezgreni CPU
 • 4 GB radne memorije
 • 80 GB prostora za instalaciju i podatke

 

OPIS RJEŠENJA 


OSNOVNI MODUL

Ono što se nekad nazivalo kadrovskom evidencijom i služilo samo za zadovoljavanje najnužnijih potreba, uvjetovanih zakonskom regulativom, postao je iznimno širok informacijski sustav koji uz praćenje osnovnih podataka o djelatnicima, kao što su: staž, godišnji odmor, bolovanja, posebnu pažnju usmjerava na informacije važne za praćenje njihovog potencijala, znanja, vještina i školovanja koje su poslodavcu najvažnije.

Zato TI4HR – osnovni modul nudi

 • upravljanje i praćenje organizacije
 • evidentiranje i praćenje svih podataka u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • detaljno praćenje obrazovanja, završenih škola i stečenih zvanja
 • definiranje kataloga radnih mjesta
 • praćenje razvoja karijere prije dolaska u tvrtku (CV) i razvoj karijere u tvrtki (radna mjesta, plaće, povlastice,..)
 • upravljanje stručnim kompetencijama
 • praćenje fluktuacije ljudskih resursa
 • pregled i bazu svih dokumenata vezanih za radnika
 • izvještaje

UPRAVLJANJE VREMENOM (TIME MANAGEMENT)

Namjena rješenja je omogućiti jednostavno, brzo i pregledno planiranje i praćenje odsustva te efikasan poslovni proces obrade zahtjeva.

 • planiranje odsutnosti (godišnji odmori, slobodni dani, edukacije, konferencije) i evidencija bolovanja
 • evidencija rada
 • zaprimanje podataka iz vanjskih sustava (ulaz/izlaz)
 • priprema podataka za potrebe obračuna plaća

Potrebno je napomenuti da se korisnik, u fazi implementacije, može odlučiti na koji će način operativno provoditi  upravljanje vremenom. Sintetički podaci o evidenciji rada mogu se direktno unositi u modul za obračun plaća, ali se, isto tako, mogu generirati iz ovog modula.

Modul također sadrži i BPM (Business Process Management): procese zahtjeva, odobrenja, uvida i izvještavanja za godišnji odmor, neplaćeni i plaćeni dopust te zahtjeve i odobrenja edukacija, konferencija i sl.

Radniku je omogućen uvid u njegove podatke o godišnjem odmoru

 • broj odobrenih dana
 • broj iskorištenih dana
 • broj preostalih dana za iskoristiti

U zajedničkom kalendaru prikazuju se, s njihovim statusom, svi godišnji odmori ili druga odsustva iz iste organizacijske jedinice kako bi osoba koja daje zahtjev mogla uskladiti odsustvo s rasporedom svojih kolega.

Prikaz kalendara se jednostavno može filtrirati prema pojedinom odjelu i/ili statusu zahtjeva.

Namjena rješenja je omogućiti jednostavno, brzo i pregledno planiranje i praćenje odsustva te efikasan poslovni proces obrade zahtjeva.

Jednostavno upisivanje plana i podnošenje zahtjeva direktno iz grafičkog prikaza kalendara

 • automatska funkcija provjere broja raspoloživih dana; nije moguće planirati godišnji odmor za koji ne postoje raspoloživi dani
 • zahtjev se, sa svim podacima, trenutno dostavlja u listu zadataka odgovornih osoba definiranih u organizacijskoj strukturi
 • učesnici su o zahtjevima obaviješteni i putem e-mail poruka
 • nakon korištenja godišnjih odmora automatski obračun efektivnih dana i ažuriranje fonda preostalih raspoloživih dana

Jednostavno upravljanje zadacima

 • primatelj dobiva informaciju o zadatku i daljnjim obvezama te tijeku postupka realizacije zadatka na e-mail
 • nakon toga se inicira zadatak i pokreće radni slijed izvršenja zadatka s automatskim obavještavanjem sudionika u realizaciji putem e-mail poruka
 • između pojedinih koraka radnog slijeda tijekom realizacije zadatka od strane nadležnih sudionika procesa potrebna je autorizacija
 • odbacivanjem autorizacije pojedinog koraka radnog slijeda zadatak se vraća u prethodni korak uz mogućnost unosa razloga odbijanja

Jednostavno praćenje zadataka i sljedova zadataka

 • popis i grafički prikaz aktivnih radnih sljedova i koraka u koje je uključen prijavljeni korisnik
 • grafički prikaz tijeka i trenutnog statusa radnog slijeda tj. koraka u kojem se nalazi zahtjev
 • zabilježena povijest svih aktivnosti dostupna za daljnje analize

Grafički prikazi za radnike i menadžere

 • pojednostavljena administracija podataka za pojedinog korisnika (radnik – menadžer)
 • pregled povijesti korištenja i svih zahtjeva
 • automatsko ažuriranje fonda dana za pojedinu godinu
 • ispis obrazaca s planom/pregledom odobrenih godišnjih odmora

OBRAČUN PLAĆA

Sastavni dio upravljanja ljudskim resursima je i obračunski modul kojim se obrađuju plaće radnika uz procesuiranje ostalih podataka potrebnih za ostvarenje platnog obračuna. Raznovrsnost načina obračuna plaća uvjetovana je brojem poslovnih modela korisnika i njihovim razlikama u evidenciji i vrednovanju rada.

Koristeći podatke o kretanju radnika te evidenciji učinka, uz mogućnost definiranja više vrsta dohodovnih stavaka, u formiranje obračuna plaća moguće je pretočiti svaki pravilnik o obračunu, bez obzira na djelatnost.

Obračun plaća kao sastavni modul crpi podatke iz osnovnih kadrovskih radnih podataka na temelju kojih se radi obračun po različitim kriterijima.

Za potrebe knjiženja obračunatih plaća moguća je integracija s glavnom knjigom bilo kojeg ERP sustava.

Matični podaci sadrže

 • osobne podatke o radniku (datum rođenja, prethodni staž – evidencija koeficijenta po godini staža, stručna sprema, pozicija u tvrtki…)
 • općina prebivališta
 • olakšice
 • obustave (automatski izračun)
 • pozicije plaća (redovan rad, bolovanje na teret fonda/firme, godišnji odmor, dodatak…)

Modul sadrži sva zakonom definirana izvješća. Njihovo slanje omogućeno je u elektronskom obliku. Pored predefiniranih izvještaja, postoji mogućnost samostalnog kreiranja izvještaja za vlastite potrebe.

Neka od izvješća

 • JOPPD obrazac
 • isplatne liste – ispis i e-forma za banku
 • pojedinačna i sumarna rekapitulacija
 • R1 kartica bolovanja
 • potvrda o plaći
 • IP kartica
 • analiza plaća po pozicijama i djelatnicima
 • obračun poreza i prireza po općinama
 • lista obustava po kreditorima i djelatnicima

PUTNI NALOZI

Kako se pojedini detalji ne bi unosili više puta dostupni su šifrarnici domaćih i inozemnih dnevnica, tečajevi valuta, različita vozila s pripadajućim detaljima, različite relacije s pripadajućom kilometražom, troškovi po kilometru i, naravno, radnici koji su u bazi podataka. Isto tako, u nalozima se evidentiraju akontacije, dnevnice, troškovi smještaja, troškovi prijevoza i ostali troškovi te se automatski zbrajaju. Na ovaj način štedi se na vremenu, bez gubitaka preciznosti izračuna. Podaci iz putnih naloga se mogu sortirati po radniku, troškovima, datumu što omogućava preglednost i kvalitetno praćenje putnih troškova i nudi daljnje mogućnosti u racionalizaciji poslovanja.

Modul sadrži i mobilni dio aplikacije koji je namijenjen za ispunjavanje podataka o putu za vrijeme puta i uštedu vremena pisanja putnog naloga nakon povratka jer je povezan sa baznom aplikacijom i bilježi informacije odmah nakon unosa na mobilni uređaj.

Popis funkcionalnosti:

 • kreiranje domaćih i inozemnih putnih naloga i loko vožnji
 •  vrlo jednostavna forma unosa zahtjeva
 • sadrži BPM proces sa procesom odobrenja zahtjeva i troškova
 • evidencija akontacija, troškovi smještaja, troškova prijevoza i ostalih troškova
 • automatsko računanje trajanja puta na temelju početka i kraja putnog naloga
 • automatsko računanje dnevnica i pripadajućih troškova
 • memoriranje vozila, relacija, tečaja
 • definiranje dnevnica i postavki obračuna tečaja i kilometraže
 • filtriranje putnih naloga, po radnicima, vozilima
 • filtriranje putnih naloga po datumu, intervalu i odredištu
 • ispis putnih naloga i putnih obračuna
 • ispis liste putnih naloga po odabranim kriterijima (radnika, godina, vremenski interval)
 • naknadno mijenjanje naloga u slučaju pogrešnog ili nepotpunog unosa
 • evidencija troškova prijevoza i ostalih troškova (parking, cestarina…) za loko vožnju
 • ispis liste loko vožnji po odabranom kriteriju
 • sadrži sve elemente za knjiženje i predaju JOPPD obrasca

ZAŠTITA NA RADU

Modul  zaštite na radu služi za vođenja evidencija i drugih aktivnosti koje je svaki poslodavac dužan voditi prema Zakonu o zaštiti na radu.

EVIDENCIJE O RADNICIMA:

 • opći podaci o radniku
 • podaci o osposobljavanju za rad na siguran način
 • podaci o osposobljavanje za zaštitu od požara
 • obveza za liječnički pregled za posebne uvjete rada (pregled vida)
 • podaci o ostalim osposobljavanjima (pružanje prve pomoći, provedba preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, ovlaštenik za zaštitu na radu, povjerenik za zaštitu na radu, stručno osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja, za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu)
 • upisnik zaštitnih sredstava

EVIDENCIJE O ISPITIVANJIMA :

 • strojevi i uređaji s povećanim opasnostima
 • ostali strojevi i uređaji
 • instalacije (električna instalacija, gromobranska instalacija, plinska instalacija, stabilni sustav za dojavu, detekciju i gašenje požara, protupanična rasvjeta, statički elektricitet, hidrantska mreža vanjska i unutarnja, dimnjačar atest)
 • vatrogasni aparati
 • radni okoliš (mikroklima, rasvjeta, zračenje, opasne radne tvari, buka i vibracije)

MOGUĆNOSTI IZVJEŠTAVANJA I PREGLEDAVANJA:

 • ispis iz matične knjige radnika/radnih mjesta koji su u obvezi polaganja ispita ZOP, ZNR, liječnički pregled itd.
 • pregled datuma polaganja i broja uvjerenja za ZOP i ZNR
 • pregledi datuma isteka atesta za prostor, opremu i uređaje
 • pregled datuma isteka za liječničke preglede
 • pretraživanje baze po svim parametrima koji su inicijalno uneseni
 • signaliziranje na rok isteka liječničkih pregleda, atesta, ispitivanja

LOGISTIKA

 • Procesi zapošljavanja/odjave radnika te radni sljedovi procesa
 • Mogućnost vezanja određenih grupa sredstava (transportna imovina, osobni automobili, računala, mobilni telefoni, alati,…) ili prava/povlastice (debitne kartice, dodatno zdravstveno, alarm pin) uz radno mjesto
 • U modulu logistike logističar ima na pregledu zadatke za dodjelu sa svim podacima (raspon cijene, mogućnost doplate …) s radnog mjesta za pojedinog radnika koje je administrator poslao
 • Slanje zadataka mailom osobama (radnim mjestima)  koje su za te zadatke zadužene
 • Administrator na razini radnika u TI4HR-a ima u svakom trenutku pregled što sve radnik ima zaduženo/razduženo ili što treba zadužiti
 • Evidencija i prikaz na ekranu svih dodijeljenih sredstava i prava radniku uz datume zaduženja te datume prava na zamjenu
 • U svakom trenutku administrator može dodijeliti novu grupu sredstva/prava/povlastice kroz TI4HR, te se automatski dodaju zadaci u modulu Logistike

Mogućnost kontrole dok se nešto ne razduži, novo se ne može zadužiti

UPRAVLJANJE UČINKOM (KPI)

PREDNOSTI KPI-A

Ispravni ključni pokazatelji uspješnosti pružaju vašem poslovanju jasan put do uspjeha, međutim rade i više od toga:

Predvidite trendove

KPI vam omogućuje uvid u stvarno stanje vašeg poslovanja, dok ostvarujete put ka svojim ciljevima. To omogućuje prepoznavanje trendova i potrebe korekcije kursa gdje je to potrebno – kako bi se izbjeglo površno pružanje usluga.

Dajte prioritet  resursima

Mjerenje i praćenje napretka pokazuje konkretne smjernice gdje su resursi najpotrebniji, ali i gdje bi se mogli bolje iskoristiti.

Poboljšajte angažman zaposlenika

Ključni pokazatelji uspješnosti sjedinjuju zaposlenike, osiguravajući da svi rade u istom smjeru i daju jasan uvid u to kako pojedinačni učinak utječe na ciljeve tvrtke. To doprinosi iskustvu zaposlenika, poboljšavajući angažman zaposlenika u procesu.

Povećajte automatizaciju

Precizniji pogled na procese pomaže organizacijama identificirati područja u kojima bi se mogle implementirati opcije automatizacije.

Pratite stalno poboljšanje

Ključni pokazatelji uspješnosti nužni su, ne samo u postizanju utvrđenih ciljeva, već i u stvaranju kulture stalnog poboljšanja. Postavite jasne ciljeve, povećajte učinak, poboljšajte učinkovitost i osigurajte da svi uključeni rade na postizanju i redefiniranju uspjeha tvrtke.

 • Regrutacija i selekcija
 • Trening i razvoj
 • Upute i preporuke za upravljanje učinkom
 • Sustav nagrađivanja
 • Upute za nove zaposlenike
 • Priručnici za komunikaciju s radnicima
 • Interna razmjena informacija
 • Upitnici zadovoljstva
 • Praćenje rezultata poslovanja
 • Definiranje KPI-a prema zadanim parametrima

Prikazi u raznim grafičkim oblicima

UPRAVLJANJE ZADACIMA (RADNI SLIJED)

 • Radnik može slati razne zahtjeve (za godišnji, za razna odsustva, za prekovremeni, za putni nalog, interni zahtjev za nekom uslugom ili nabavkom) kroz aplikaciju, a zahtjev poslan u elektroničkom obliku ide u radni slijed
 • Primatelj/Odobravatelj dobiva informaciju o zahtjevu putem e-maila sa linkom za direktni ulazak u popis zahtjeva. Jednim klikom zahtjev se odobrava te se isti prosljeđuje slijedećem (nadređenom) iz radnog slijeda itd.
 • Radni slijed se radi prema potrebama korisnika, a može biti višestruko uvjetovan
 • Zahtjev „putuje“ kroz organizaciju u kontroliranom okruženju te se uvijek zna kod koga je i u kojem statusu
 • Odbacivanjem autorizacije pojedinog koraka radnog slijeda zadatak se vraća u prethodni korak uz mogućnost unosa razloga odbijanja
 • Postoji popis radnih sljedova i njihov grafički prikaz radi bolje kontrole i promjene od strane korisnika
 • Aplikacija bilježi povijest svih aktivnosti odobravanja te je ista dostupna za razne  analize
 • Automatsko ažuriranje fonda dana za pojedinu godinu
 • Ispis obrazaca s planom/pregledom odobrenih godišnjih odmora
 • Pri ispunjavana zahtjeva za plaćenim odsustvom, postoji kontrola maksimalnog broja dana korištenja

GDPR

TI4HR sadrži sve podatke o radnicima na jednom mjestu te mogućnost prilaganja datoteka (ugovori, certifikati…) što uvelike olakšava i pojednostavljuje procese zaštite podataka te eventualne reakcije u slučaju kompromitiranja podataka ili zahtjeva radnika za brisanjem/kriptiranjem istih.
Aplikacija se koristi putem jedinstvenog korisničkog imena i zaporke te postoji mogućnost ograničavanja prava na unos/uvid podataka s obzirom na organizaciju unutar tvrtke.

 • potpuna kontrola pristupu informacijama – uz lozinku koja zahtjeva minimalno jedno veliko, jedno malo slovo te broj; korisnički račun se može vezati uz računalo/radnu stanicu
 •  korisnički računi za zaposlenike – zaposlenici vide sve svoje podatke te u svakom trenutku imaju kontrolu nad istima
 •  mogućnost definiranja prava prema korisničkim zahtjevima tj. potrebama radnih zadataka i radnih mjesta (npr. voditelji vide određen set podataka kako bi mogli planirati radno vrijeme)
 •  zaštita osobnih podataka – svi podaci su na jednom mjestu (skenirani dokumenti u dosjeima zaposlenika)
 •  vezanje dokumenata na zaposlenika – slanje IP obrazaca, odluka, mogućnost slanja dokumenata na zaposlenikov korisnički račun
 •  jednostavan i brz pristup osobnom informacijama
 •  moguća anonimizacija podataka
 •  podjela posloprimaca po vrsti sklopljenog ugovora – različit period čuvanja podataka po zakonu
 •  moguće obavijesti (alerti) kod isteka zakonskih rokova
 •  mogućnost vođenja evidencije s minimalnim brojem osobnih podataka
 •  klasifikacija podataka (osobni i zakonski) – lakša manipulacija podacima, brisanje/promjena
 •  evidencija operatera kod unosa i promjene podataka
 •  evidencija svih ispisa iz aplikacije

 
ZATRAŽITE INFORMATIVNU PONUDU ili nas kontaktirajte na +385 1 4444 200 
 
 

DODATNE USLUGE KOJE BI VAS MOGLE ZANIMATI

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 5 votes
Software Name
TI 4 human resources
Operating System
Windows, Oracle
Software Category
HR, upravljanje kadrovima, upravljanje vremenom, poslovni procesi, ljudski potencijali, besplatna ponuda, GDPR, zaštita na radu, putni nalozi, putni nalozi na mobitelu
Landing Page